zugonyilak
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
számláló
Indulás: 2006-04-01
 
Hol járunk?
2020. November
HKSCPSV
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
<<   >>
 
Alapszabály

ALAPSZABÁLY

 1. Az egyesület neve: Zúgó Nyilak Történelmi Íjász Egyesület

 2. Székhelye: Várpalota Jókai út 6 fsz. 2

3. Emblémája: Álló, íját feszítő, honfoglalás kori öltözéket viselő alak árnyképe, alatta rovásírással az egyesület nevének két első szava (zúgó nyilak) olvasható.

 4. Célja:

4/a az íjászat népszerűsítése, honfoglalás kori hagyományok felelevenítése, ápolása.

4/b íjászpálya létrehozása és fenntartása

5. Tevékenységi köre: Bemutatók tartása, versenyeken való részvétel, előadások szervezése, egyesületi- és pártoló tagok részére az íjászathoz szükséges feltételek megteremtése.

6. Tagsága:

6/a tag lehet bármely magyar állampolgár, aki az Alapszabályban foglaltakat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

6/b az egyesületbe való be- és az abból történő kilépés önkéntes.

 6/c az egyesületi tagság belépési nyilatkozattal jön létre és kilépéssel szűnik meg.

6/d az egyesületi tagság megszüntethető a közgyűlés többségi határozata alapján kizárással is, ennek okai a következők lehetnek:

1. az Alapszabályban foglaltak súlyos megsértése

2. edzéseken és egyéb egyesületi összejöveteleken a tagokkal szembeni antiszociális, durva magatartás

3. gyakorló- ill. lőtéren, bemutatókon a biztonsági szabályok be nem tartása, mások testi épségének veszélyeztetése

4. tagdíjfizetés elmulasztása /ez esetben 3 hónapos elmaradás után a tag figyelmét írásban kell felhívni a mulasztás pótlására, 30 napos határidővel, figyelmeztetve a következmé- nyekre/

6/e Tizennyolc éves korig a belépési nyilatkozathoz csatolni kell a belépő kiskorú személy törvényes képviselőjének nyilatkozatát, melyben vállalja a vagyoni hozzájárulást /tagdíj- fizetés, előírt felszerelések beszerzése, stb./.

6/f a tag kilépését minden hónap 30. napjáig írásban jelentheti be a titkárnak, a határidő elmulasztása esetén a tag a következõ havi tagdíjat is köteles megfizetni

7. Tagok jogai és kötelességei:

7/a Tagok jogai:

1. részt vehet az egyesület munkájában, közgyűlésein, ott javaslattal, ill. bírálattal élhet.

 2. használhatja az egyesület felszerelését és gyakorlóterét

 3. jogosult az egyesület könyveibe és egyéb irataiba betekinteni, a vezetõktõl felvilágosí- tást kérni

4. jogosult az egyesület által szervezett rendezvényeken részt venni

7/b Tagok kötelességei:

1. tagdíj rendszeres és pontos fizetése

2. egyesület vagyonának, felszerelésének óvása, szándékosan vagy gondatlanságból okozott károk megtérítése

3. a közgyűlés által hozott határozatok elfogadása és kötelező érvényűnek tekintése

4. a belépéstől számított három hónapon belül legalább 3 db. saját nyílvesszővel és egy éven belül saját íjjal rendelkezzen

8. Pártoló tagság:

Pártoló tag lehet bármely nagykorú magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatban vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.

9. Tagdíj: A tagdíj minden hó 15-ig fizetendő, mértékét az egyesületi tagok közgyűlésen, többségi szavazással határozzák meg.

10. Tisztségviselők:

 10/a A tisztségviselőket (elnök, titkár), többségi szavazással a közgyűlés választja meg.

10/b A tisztséget annak viselője önként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalja.

10/c A tisztség a tisztségviselő lemondásával, vagy a közgyűlés által kimondott leváltással szűnik meg. A leváltás okai a következők lehetnek:

1. az egyesület vagyonának hűtlen kezelése

2. tisztséggel való visszaélés

11. Az Egyesület szervezete és működése:

Az Egyesület vezető szerve a közgyűlés és az elnökség

11/a A Közgyűlés:

 A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, mely jogosult dönteni az egyesület bármely szervé- nek hatáskörébe tartozó kérdésben

1.A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a. az Elnökség tagjainak megválasztása, felmentése

 b. az éves költségvetés megvitatása, elfogadása

c. az éves munkaterv meghatározása és elfogadása

d. az elnökség éves beszámolójának megvitatása és elfogadása

e. döntés más egyesületekkel való egyesülés, vagy más szervezetbe tagként történõ belé- pés kérdésében

f. az egyesület feloszlásának kimondása

g. az egyesületi tagdíj összegének meghatározása

h az egyesület alapszabályának meghatározása, annak módosítása

i. tag kizárása

j. az Elnökség határozatai valamint a tisztségviselõk intézkedései elleni panaszok elbírálása

2. A közgyűlés eljárása és ügyvitele:

 a. a közgyűlést az elnök vagy akadályoztatása esetén a titkár hívja össze szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal.

b. az ülésre szóló írásbeli meghívót legalább 8 nappal az ülés idõpontja elõtt kell az egyesület tagjaihoz eljuttatni, a megvitatandó napirendi pontok felsorolásával.

c. a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább 50%-a + 1 fő jelen van

d. minden tagnak egy szavazata van. A közgyûlés nyílt szavazással, kézfeltartással határoz. A közgyűlés a tagok többségének "igen" szavazatával hozza határozatait. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

e. az egyesület közgyûléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlésen jelenlévő egyesületi tagok aláírásukkal hitelesítenek. A jegyzőkönyv egy példányát az egyesület elnöksége tartozik megőrizni.

11/b Az Elnökség

1.Az elnökség négy tagból – az egyesület elnöke, titkára, valamint a közgyűlés által választott két tagból – áll.

2. Az elnökség szervezi, irányítja az egyesület munkáját, munkájáról a közgyűlést rend- szeresen tájékoztatja és jelentősebb kérdésekben köteles állásfoglalását kikérni.

3. Az elnökség eljárása és ügyvitele:

a. Az elnökségi ülést az egyesület elnöke vagy annak akadályoztatása esetén az elnök- ség két tagja hívja össze szükség szerint, de évente legalább két alkalommal.

b. Az ülésre szóló írásbeli meghívót legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kell az elnökség tagjaihoz eljuttatni a megvitatandó napirendi pontok felsorolásával.

 c. Az elnökség akkor határozatképes, ha azon tagjainak 50%-a + 1 fő jelen van.

 d. Minden tagnak egy szavazata van. Az elnökség nyílt szavazással, kézfeltartással határoz. Az elnökség a tagok többségének "igen" szavazatával hozza határozatait. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.

 e. Az egyesület elnökségének üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnökségi ülésen jelenlévő valamennyi elnökségi tag aláírásával hitelesít. A jegyző- könyv egy példányát az egyesület elnöke tartozik megőrizni.

12. Az Egyesület vagyona:

 12/a Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból képzõ- dik. A felajánlások elfogadásához az elnökség határozata szükséges.

12/b Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj fizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

13. Az Egyesület gazdálkodása:

13/a az Egyesület - céljai megvalósítása és gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági tevékenységet is folytathat.

13/b a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban megjelölt céljai elérése érdekében folytatott tevékenységére fordítja.

13/c az Egyesület csak kiegészítõ tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény tulajdonjogát, használhat, illetve mûködtethet sportlétesítményt, folytathat sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékû jogokat, illetve végezhet sporttal össze nem függõ tevékenységet.

13/d az Egyesület tisztségviselõi feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

13/e gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni. Az alkalmaztatás felöl az elnökség dönt.

13/f az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök és a titkár együttes aláírása szükséges.

13/g az utalványozási jogkört az egyesület elnöke, titkára együttesen gyakorolhatja.

14. Határozathozatal:

14/a a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50% + 1 fő arányban jelen vannak

14/b a határozatokat szótöbbséggel és nyílt szavazással hozzák.

14/c személyi kérdésekben a döntést hozó szerv jelölõ bizottság felállítását igényelheti.

14/d titkos szavazás szükséges, ha a döntést meghozó szerv szótöbbséggel így határoz.

15. Záró rendelkezés: Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv, az 1997. évi CLVI. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányad

 
Óra
 
G-mail
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 

Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj    *****    Read&Speak Blog...mert fanatikusan rajongunk a könyvekért...Read&Speak Blog...mert fanatikusan rajongunk a könyvekért...    *****    Részletes személyiség és sors analízis, 25-30 oldalas+3 év elõrejelzés. A megrendelés után a konzultáció ingyenes. Katt!    *****    Nagyon részletes születési, párkapcsolati, fogamzási és gyermektervezési horoszkóp, biotérkép elemzés, itt az oldalon!!!    *****    A Faun és a három Nimfa története - új novella a blogon. :)    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, képek, Underground írások,Sniffanytól.    *****    Cipõ-csizma extra all mix 1650 helyett 495.-Ft/kg - Jelmez 1-2 o. 1400 helyett 990.-Ft/kg 1-2 napos szállítási határidõ    *****    LAMOUR NAPOK -10-40% KEDVEZMÉNNYEL! SZEREZD BE KEDVENC ÁSVÁNY- VAGY DIVATKARKÖTÕIDET, ÉKSZEREIDET! ANGYALI AJÁNDÉKOK...    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei, versei az új blogban:)    *****    MYBOOKCLUB - Könyvismertetõk - MYBOOKCLUB    *****    Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ